บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ - NUMBER ONE TRANSLATOR    ในปัจจุบัน โลกของเรามีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนมากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาต่างมาพบปะกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความต้องการแปลภาษาจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย


    หากคุณต้องการแปลเอกสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษา การติดต่อธุรกิจ หรืออื่นๆ คุณต้องการแปลเอกสารจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย หรือแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) คุณมาถูกที่แล้ว


ภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) มีดังนี้

 • ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) เป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีผู้พูดประมาณ 30 ล้านคนทั่วโลก แบ่งออกเป็น 2 สำเนียงหลัก ได้แก่ สำเนียงเหนือและสำเนียงใต้

    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาตุรกีโบราณ พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 และ 12 โดยชนเผ่าเตอร์กิกกลุ่มต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาอาเซอร์ไบจานมีอิทธิพลจากภาษาอื่น ๆ มากมาย เช่น ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอาหรับ และภาษารัสเซีย ภาษาอาเซอร์ไบจานมีวรรณกรรมที่ยาวนานและอุดมสมบูรณ์ ผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของภาษาอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ บทกวีของฟูซูลลิ และบทละครของมูซาฟาร์ ฟูซูลลิ

    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่ เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการค้าขาย ภาษาอาเซอร์ไบจานใช้อักษรละติน

 • ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอาเซอร์ไบจาน มีผู้พูดประมาณ 20% ของประชากร ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ถึงปี ค.ศ. 1991 ภาษารัสเซียยังคงมีบทบาทสำคัญในประเทศอาเซอร์ไบจาน ใช้เป็นภาษาราชการในบางหน่วยงานของรัฐ ใช้ในการศึกษาบางระดับ และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ

ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอาเซอร์ไบจาน เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น รัสเซีย ยูเครน และตุรกี นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศ ภาษารัสเซียใช้อักษรซีริลลิก

 • ภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาที่ใช้โดยชนกลุ่มน้อยอาร์มีเนียในประเทศอาเซอร์ไบจาน มีผู้พูดประมาณ 2% ของประชากร ภาษาอาร์มีเนียเป็นภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน มีผู้พูดประมาณ 7 ล้านคนทั่วโลก แบ่งออกเป็น 2 สำเนียงหลัก ได้แก่ สำเนียงตะวันออกและสำเนียงตะวันตก

ภาษาอาร์มีเนียเป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาอินโด-ยูโรเปียนโบราณ พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ภาษาอาร์มีเนียมีวรรณกรรมที่ยาวนานและอุดมสมบูรณ์ ผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของภาษาอาร์มีเนีย ได้แก่ มหากาพย์ชาห์นาเมห์


ภาษาอาร์มีเนียเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวอาร์มีเนียในประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการค้าขาย ภาษาอาร์มีเนียใช้อักษรอาร์เมเนีย

 • ภาษาเลซกี (Lezgi)  เป็นภาษาที่ใช้โดยชนกลุ่มน้อยเลzgiในประเทศอาเซอร์ไบจาน มีผู้พูดประมาณ 1% ของประชากร ภาษาเลซกี (Lezgi) เป็นภาษากลุ่มคอเคซัส มีผู้พูดประมาณ 2 ล้านคนทั่วโลก แบ่งออกเป็นหลายสำเนียง


ภาษาเลซกี (Lezgi) เป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาคอเคซัสโบราณ พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล ภาษาเลซกี (Lezgi) มีวรรณกรรมที่จำกัด


ภาษาเลซกี (Lezgi) เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเลซกี (Lezgi) ในประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการค้าขาย ภาษาเลซกี (Lezgi) ใช้อักษรซีริลลิก

 • ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาตุรกี ภาษาตาเลชิ ภาษาคุชริด ภาษาอิหร่าน ฯลฯ มีผู้พูดเป็นภาษาแม่เพียงเล็กน้อยในประเทศอาเซอร์ไบจาน

ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้โดยชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ใช้ในชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร และการค้าขาย

การอธิบายและขยายความเพิ่มเติม

 • ภาษาอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี ภาษาทั้งสองมีคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมาก ภาษาอาเซอร์ไบจานมีอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซีย ภาษาอาหรับ และภาษารัสเซีย ส่งผลให้ภาษาอาเซอร์ไบจานมีคำศัพท์และสำนวนจากภาษาเหล่านี้อยู่มากมาย


 • ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคคอเคซัส ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้


 • ภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาอินโด-ยูโรเปียนโบราณ


    NUMBER ONE TRANSLATOR ให้บริการรับแปลภาษาทุกประเภท พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์เราให้บริการแปลภาษาดังนี้

 • แปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือเดินทาง ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน เป็นต้น

 • แปลเอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน เอกสารทางการเงิน เป็นต้น

 • แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน เป็นต้น

 • แปลเอกสารทั่วไป เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ เป็นต้น

เราให้บริการรับรองเอกสารดังนี้

 • รับรองเอกสารราชการไทย

 • รับรองเอกสารราชการต่างประเทศ

 • รับรองเอกสารทุกประเภท

เราให้บริการโดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์

นักแปลของเราทุกคนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี มีทักษะการแปลที่แม่นยำ ถูกต้องตามหลักภาษา และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี


เราให้บริการแปลที่รวดเร็ว ทันใจ

เราเข้าใจดีว่าเอกสารของคุณมีความสำคัญ เราจึงให้บริการแปลที่รวดเร็ว ทันใจ คุณสามารถรับงานแปลได้ภายใน 24 ชั่วโมงเราให้บริการแปลที่ราคาย่อมเยา

เราให้บริการแปลในราคาที่ย่อมเยา ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย


ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษางานแปล

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของเรา

เราพร้อมให้บริการแปลภาษาทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และราคาที่ย่อมเยา


ตัวอย่างงานแปล

แปลเอกสารราชการ

 • แปลสูติบัตรจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

 • แปลทะเบียนสมรสจากภาษาไทยเป็นภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

 • แปลใบรับรองความประพฤติจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

แปลเอกสารธุรกิจ

 • แปลสัญญาซื้อขายจากภาษาไทยเป็นภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

 • แปลสัญญาเช่าจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

 • แปลเอกสารทางการเงินจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

แปลเอกสารทางวิชาการ

 • แปลบทความวิจัยจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

 • แปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

 • แปลรายงานจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

แปลเอกสารทั่วไป

 • แปลจดหมายจากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย

 • แปลอีเมลจากภาษาไทยเป็นภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

 • แปลเว็บไซต์จากภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นภาษาไทย


    ไม่ว่าคุณจะต้องการบริการแปลภาษาในลักษณะใด ทาง NUMBER ONE TRANSLATOR พร้อมที่จะรับผิดชอบและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ติดต่อเราวันนี้ที่ NUMBER ONE TRANSLATOR เพื่อรับบริการแปลภาษาที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ที่สุด


    การเลือกใช้ NUMBER ONE TRANSLATOR ในการบริการแปลภาษาและบริการยื่นวีซ่าที่ครบวงจรสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความต้องการของคุณ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใน NUMBER ONE TRANSLATOR และเราหวังว่าจะได้รับโอกาสในการบริการและร่วมงานกับคุณในอนาคต


ติดต่อเรา

NUMBER ONE TRANSLATOR

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com

0 ความคิดเห็น